Nyereményjáték szabályzat

 

Amely készült a “Légy aktív a MERI Sportnapon!” elnevezésű nyereményjáték szabályozása céljából.

 

FOGALMAK

A jelen Szabályzatban az alábbi fogalmak nagy kezdőbetűs írásmód esetén az alább meghatározott jelentéssel bírnak:

Adatvédelmi Nyilatkozat: Szervező – egyúttal mint Adatkezelő – http://spinnerszek.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/címen elérhető nyilatkozata.

Játékos: Azon, magyarországi állandó lakhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött magyar állampolgár, aki Regisztrációjával jelentkezik a Nyereményjátékra.

Játékfelület: MERI Sportnap.

Nyeremény: A Nyereményjáték díja, SAMSUNG tablet.

Nyereményjáték: “Légy aktív a MERI sportnapon” című online módon bonyolított nyereményjáték, melynek elsődleges célja az azonos elnevezésű könyv olvasók irányába történő megismertetése, valamint a környezettudatos gondolkodásmód erősítése.

Nyereményjáték Szabályzat: Jelen szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a MERI Sportnap megbízásából a szervező (a továbbiakban: Szervező) tette közzé a Légy aktív a MERI Sportnapon” elnevezésű nyereményjáték (továbbiakban Nyereményjáték) szabályozása céljából.

Nyereményt Biztosító Partner: A Nyereményjáték Nyereményeit biztosító fél, a Spinner Kerekesszékgyártó Kft. (székhely:2890, Tata, Jázmin u 22.-24 .cégjegyzékszám: 11-09-023662; adószám: 25068999-2-11) mely a a Szervező számár biztosítja a Nyereményeket.

Nyertes Játékos: Nyertesnek tekinthető az a Játékos, akinek a MERI Sportnapon 2017. június 10-én 14:00 órakor a sorsoláson részt vesz és a lezárt bedobó szelvényből érvényes regisztrációs lapját kisorsolják a rendezvény szervezői.

Regisztráció; Regisztrációs Levél: A Spinner Kerekesszékgyártó Kft. standján leadott érvényesített regisztráicós lap. Személyes Adatok: A Szervező által a Játékostól bekért személyes adatok az alábbiak: Játékos email címe, vezeték- és utóneve; születési dátuma; lakóhelyének közigazgatási megnevezése.

Szervező: A Nyereményjáték bonyolítója, a ReCity Magazin tulajdonosa (ReCity Kiadó Kft., további adatok: http:// recity.hu/impresszum/)

Szervező Weboldalawww.spinnerszek.hu

 A Játékos a Regisztrációja által automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatban leírtakat.

 1. Nyereményjáték meghatározása, időtartama
 • Szervező a „Légy aktív a MERI Sportnapon” című játékot. a Játékfelületén teszi közzé és indítja el Nyereményjátékát, melyre várja a Játékosok jelentkezését.
 • A Nyereményjáték egy napig tart, kezdete 2017. 06. 10.09:00, vége 2017. 06. 10., 14:00
 • A Nyereményjáték szabályai minden – annak feltételeit teljesítő – Játékosra egyenlően vonatkoznak.
 • A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a szervezésben és bonyolításban közvetlenül közreműködő 
cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.).
 1. Nyeremények, Sorsolás, Bónusz Sorsolás
 • Az Alapjáték Nyereménye: Samsung tablet Szervező a Nyereményjáték sorsolását 2017. 06. 13.-án végzi el.
 • A Nyeremény készpénzre nem váltható át, és másra át nem ruházható.
 • A Szervező a fentebb felsorolt Nyereményen kívül további nyereményeket nem sorsol ki.
 • A Nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítéséről a Nyereményt Biztosító Partner 
gondoskodik. A Szervező nem vállalja a Nyeremény átvételével, felhasználásával és a Nyereménnyel kapcsolatban felmerülő egyéb költségek megfizetését.
 1. Kiértesítés és átvétel
 • Személyesen a MERI Sportnap rendezvényen.
 • Abban az esetben, ha a Nyertes Játékos a Nyereményjátékból kizárásra kerül, vagy a Nyereményt nem veszi át a fentebb meghatározott időszakon belül, úgy a Szervező 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Pótnyertest elektronikus úton. Ebben az esetben a Pótnyertesre a Nyertes Játékosra vonatkozó szabá- lyokat kell alkalmazni, a Nyeremény átvételére a Pótnyertesnek is 15 (tizenöt) munkanap áll rendelkezésére a kiértesítésétől számítva.
 • Amennyiben a Szervező az első kiértesítést követően nem tudja a Nyertes Játékost a email elérhetőségén elérni, 5 (öt) naptári napon belül újra próbálkozik. Amennyiben ezen ismételt kiértesítésre sem kap választ Szervező, a Nyertes Játékos elveszti jogosultságát a Nyereményre. Szervező ebben az esetben 5 (öt) munkanaponbelül értesíti a Pótnyertest.
 1. Játékosra vonatkozó egyéb rendelkezések
 • A Nyertes Játékos köteles Szervezővel együttműködni abban, hogy a Nyereménye átadása – átvétele a fentiekben írt határidőn belül megtörténjen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ez a körülmény Szervező részére nem róható fel, és a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át.
 • A Nyertes Játékos regisztrációja során megadott adatainak utólagos módosítására illetve más személy megjelölésére (pl. a Nyeremény átvételét tekintve) lehetőség nincs, kivételt képez, amennyiben a Nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, ezen esetben a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Nyertes Játékos cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 • A Játékos feltétlen beleegyezését adja arra – Szervező pedig fenntartja magának e jogot -, hogy nyerése esetén teljes nevét és lakóhelyének közigazgatási megnevezését Szervező Weboldalán és / vagy Facebook Oldalán nyilvánosságra hozza a többi Nyertes Játékos ugyanezen adattípusaival együtt.
 • A Nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyeremény(ek) átadásáról kép-, hang- és mozgóképfelvétel készülhet. Egyben hozzájárul ezen felvételek Szervező későbbi bármely reklám-promóciójához történő felhasználásához idő-, és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.
 1. Felelősség kizárás, nyereményjáték módosítása vagy megszüntetése
 • A Játékos Nyereményjátékra történő jelentkezése során megadott Személyes Adatainak helytállóságát a Regisztráció alkalmával nem áll módjába Szervezőnek ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség kizárólag a Játékost terheli.
 • A Szervező – és a Nyereményeket Biztosító Partner – kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten lemond a Nyere- ményjáték lebonyolításával, a Sorsolással, a Nyereménnyel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
 • A Szervező felelőssége kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott sorsolás lebonyolítására terjed ki, egyúttal ennek megfelelően Szervező a Nyeremény minőségi hibájáért kizárja a felelősséget, kivéve, ha a kizárást a magyar jogszabályok rendelkezései tiltják. A Nyertes Játékos a Nyeremény hibájával kapcsolatos igényeit a Nyereményhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.
 • A Szervező fenntartja magának a jogot a Nyereményjáték módosítására, felfüggesztésére vagy meg- szüntetésére bármilyen technikai, vagy egyéb, rajta kívül álló okból kifolyólag. Szervező ilyen esetben törekszik arra, hogy az ok tényét előzetesen, vagy utólagosan nyilvánosságra hozza.
 • A Nyereményjátékon való részvétel 3. személytől függő technikai erőforrásoktól is függ, ezért Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt Szervező Weboldala, vagy levelezése időszakosan nem érhető el.
 • A Nyeremény átvételére rendelkezésre álló időtartam eredménytelen elteltét követően az át nem vett Nyereményeket a Zöldunió hasznosítja.
 1. Adatvédelem egyéb törvényi előírások
 • A Nyereményjáték Adatkezelője Szervező.
 • A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul Személyes Adatai jelen részvételi feltételekben foglaltak szerinti kezeléséhez, ennek megfelelően a Játékos Személyes Adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti önkéntes hozzájárulásán alapul.
 • A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy Személyes Adatait a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje, nyilvántartsa és feldolgozza a Nyereményjáték bonyolítása, így a Nyertes Játékosok értesítése, a Nyeremények átadásának megvalósulása, és a beérkező esetleges reklamációk kezelése céljából.
 • A Szervező vállalja, hogy a Személyes Adatokat a Nyereményjáték lezárultát követően visszavonhatatlanul törli.
 • A Nyertes Játékos hozzájárul ahhoz, hogy Személyes Adatait a Szervező a Nyeremények átadásakor szükséges beazonosítása céljából továbbítsa a Nyereményt Biztosító Partner számára.
 • A Nyertes Játékos hozzájárul ahhoz, hogy Személyes Adatait a Nyereményt Biztosító Partner az esetleges későbbi reklamációk kezelése céljából 2 (kettő) naptári évig tárolja. A 2 (kettő) naptári év letelte után azokat a Nyereményt Biztosító Partner visszavonhatatlanul törli.
 • A Játékos által megadott Személyes Adatokat a Szervező a hatályos jogszabályok, illetve saját adatke- zelési szabályzata szerint kizárólag a fenti cél érdekében jogosult kezelni.
 • A Játékos bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, betekinthet az adatvédelmi nyilvántartásba (az abban foglaltakról feljegyzést készíthet, és kivonatot kérhet), tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, jogsérelem esetén bírósághoz illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság  Hatósághoz fordulhat, kártérítést követelhet.
 • A Szervező fenntartja jelen kiírás módosításának jogát.

 

Kelt: Budapest, 2017. június 8.