Bagoly

Közgyógyellátás

(harmadik rész)

Hogyan lehet felhasználni az egyéni és az eseti gyógyszer keretet?

A gyógyszerkeret az igazolvány érvényességi ideje alatt használható fel.

Miután az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv nyilvántartásában rögzítette a jogosultat és a keret összegét, a következőképpen adja meg a felhasználási lehetőséget:

  1. Eseti gyógyszerkeret: a teljes összeg felhasználására lehetőség van a jogosultság kezdő időpontjától. Két évre megállapított jogosultság esetén a keret évente, a jogosultság kezdő időpontjával, illetve az attól számított egy év elteltével kell megnyitni.
  2. Egyéni gyógyszerkeret: az éves gyógyszerkeret összege a jogosultság kezdő időpontjától számítva, negyedéves ütemezéssel, egyenlő részletekben használható fel. Amennyiben maradvány összeg van az előző negyedévről, azzal növekszik a következő negyedévre nyitva álló összeg. Ugyanakkor előre a következő negyedéves keretet nem lehet felhasználni. Nem lehet a gyógyszer térítési díját részben a gyógyszerkeretből, részben a jogosult saját költségéből fedezni. Ha a gyógyszer térítési díját az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv által megnyitott negyedéves keret nem fedezi, azt a közgyógyellátott fizeti meg. Ez a szabály nem vonatkozik az év végi maradvány összegre, ebben az esetben a gyógyszer árának különbözetére ez az összeg is felhasználható.

Az aktuálisan rendelkezésre álló keretösszegről a gyógyszertár ad felvilágosítást, a központi adatbázisból nyert adatok alapján.

Hogyan lehet igényelni a közgyógyellátási igazolvány?

A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelmet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, települési önkormányzat polgármesteri hivatalához, vagy a közös önkormányzati hivatalhoz, valamint a kormányablaknál lehet benyújtani. A kérelemhez formanyomtatványt kell használni, melyet az önkormányzat ügyfélszolgálati vagy szociális irodáján, ill. a járási hivatalokban lehet beszerezni. A kérelemhez mellékelni kell:

  1. A háziorvos igazolását (az erre rendszeresített formanyomtatványon). Amennyiben azonban csupán az eseti gyógyszerkeret megállapítása iránt nyújtanak be kérelmet, és az egyéni gyógyszerkeret megállapítását nem kérik, nincs szükség az orvosi igazolás csatolására.
  2. Amennyiben alanyi jogon igénylik a közgyógyellátást, annak jogcímét igazoló iratot.
  3. A jövedelemigazolásokat (alanyi közgyógyellátás esetén ezen igazolások nem szükségesek).

Nevelésbe vett kiskorú részére első ízben a gyámhatóság nevelésbe vételről szóló határozata alapján kerül megállapításra a közgyógyellátásra való jogosultság. Ekkor a gyámhatóság szerzi be a szükséges orvosi igazolást, majd az egy éves jogosultság lejártát követően a kérelmet a gyermekvédelmi gyám nyújtja be, és az igazolások beszerzéséről is ő gondoskodik.

Jogorvoslati lehetőségek

A határozattal szemben az érdekeltek annak kézhezvételétől számított 15 napon belül élhetnek fellebbezéssel. A fellebbezést a sérelmezett határozatot hozó hatóságnál kell benyújtani. Ez a hatóság a fellebbezést 8 napon belül vagy a kérelemnek megfelelően módosítja, kijavítja vagy kiegészíti határozatát, vagy az illetékes Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához köteles továbbítani.

A törvényes érdekeiben sérelmet szenvedett fél jogszabálysértésre hivatkozva kérheti a határozat bírósági felülvizsgálatát. A sérelmezett II. fokú határozat közlésétől számított 30 napon belül lehet a keresetlevelet benyújtani a fővárosi, megyei törvényszékhez címezve. Ha az ügyfél kicsúszott a 30 napból, az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 15 napon belül – indokolt esetben legkésőbb 3 hónapig – igazolás benyújtása mellett (ha ezt a bíróság megalapozottnak ítéli meg) indíthat keresetet.

Bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha az ügyfél a fellebbezési jogát kimerítette. A keresetlevelet az első fokú határozatot hozó szervnél (Járási hivatal) kell benyújtani, amely azt – az ügy összes iratával együtt – köteles 8 napon belül a II. fokú szervhez (Kormányhivatal) továbbítania. A jogorvoslatok igénybevétele illetékmentes.

Mik a jogosulatlan használat következményei?

Amennyiben a közgyógyellátásra való jogosultságot megállapító hatóság tudomására jut, hogy a közgyógyellátást valaki jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette igénybe, a jogosultságot megszüntetik és rendelkeznek a felhasznált gyógyszerkeret visszafizetési kötelezettségről.

Forrás: www.magyarország.hu